Bảo hiểm trộm cắp

Câu hỏi 238: Bảo hiểm trộm cắp là gì?

Trả lời:

Bảo hiểm trộm cắp bao gồm hai loại: Bảo hiểm trộm cắp cho chủ căn hộ và bảo hiểm trộm cắp cho doanh nghiệp. Bảo hiểm trộm cắp cho chủ căn hộ th­ường có phạm vi bảo hiểm rộng hơn bảo hiểm trộm cắp cho doanh nghiệp.

Mẫu đơn bảo hiểm trộm cắp th­ường quy định phạm vi bảo hiểm nh­ư sau:

Tr­ường hợp 1:

Trộm cắp với việc đột nhập và thoát ra khỏi nhà bằng sức mạnh và bạo lực.

Tr­ường hợp 2:

Trộm cắp với việc đột nhập vào nhà bằng sức mạnh và bằng bạo lực (không đề cập tới việc thoát ra khỏi nhà bằng cách nào).

Cả hai tr­ường hợp trên đều nhằm loại trừ các tr­ường hợp đột nhập vào nhà bằng chìa khoá (dù có được chìa khoá bằng bất kỳ cách nào)

Có thể bảo hiểm thêm cả tr­ường hợp bị c­ướp có vũ trang, và đối với một số công ty bảo hiểm thì c­ướp có vũ trang cũng là một bộ phận của đơn bảo hiểm tiêu chuẩn. Nhà cửa bị hư hỏng do trộm cắp cũng được bảo hiểm.

Câu hỏi 239: Những loại trừ áp dụng trong Bảo hiểm trộm cắp?

Trả lời:

Bảo hiểm trộm cắp th­ường loại trừ các tr­ường hợp sau đây:

1 – Người được bảo hiểm, người trong gia đình hoặc nhân viên của người được bảo hiểm thông đồng với kẻ trộm;

2 – Trộm cắp xảy ra ở nước ngoài;

3 – Những tài sản cần phải bảo hiểm đặc biệt (chẳng hạn những tài sản được bảo hiểm trên cơ sở mọi rủi ro);

4 – Tiền các loại (bởi vì tiền đã được bảo hiểm trong đơn bảo hiểm tiền);

5 – Vật nuôi (trừ tr­ường hợp có thoả thuận khác);

Bảo Hiểm Bảo Việt

Copyright © Bảo Hiểm Bảo Việt.