49.561 tỷ đồng bảo hiểm đã được chi trả trong năm 2021, bồi thường gốc của phi nhân thọ giảm

Theo thống kê của Cục quản lý giám sát bảo hiểm – Bộ tài chính, tổng số tiền bồi thường và trả tiền bảo hiểm năm 2021 ước đạt 49.561 tỷ đồng, tăng 1,6% so với năm 2020.

Cụ thể, số tiền thực bồi thường bảo hiểm gốc của bảo hiểm phi nhân thọ năm 2021 ước khoảng 18.891 tỷ đồng, tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc là 32,8%; thấp hơn tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc năm 2020 (36,5%).

Trong đó, 18 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ và 1 chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài có tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc thấp hơn tỷ lệ bồi thường của toàn thị trường.

Còn lại là 13 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc cao hơn tỷ lệ bồi thường của toàn thị trường, trong đó có 1 doanh nghiệp bảo hiểm có tỷ lệ bồi thường trên 50% là Phú Hưng (85,9%).

Đối với khối nhân thọ, tổng số tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm năm 2021 ước đạt 30.670 tỷ đồng (bao gồm chi trả giá trị hoàn lại, chi đáo hạn, sự kiện bảo hiểm), tăng 9,3% so với năm 2020.

Được biết, trong tháng 11/2021, chỉ tính riêng doanh nghiệp bảo hiểm là Manulife Việt Nam đã hoàn tất việc chi trả số tiền kỷ lục 10,2 triệu USD (hơn 238 tỷ đồng) để giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng. Tổng số tiền nêu trên bao gồm cả khoản chi trả quyền lợi cho một khách hàng với số tiền chi trả lớn nhất trong lịch sử 22 năm hoạt động của Manulife Việt Nam.

Theo tinnhanhchungkhoan.vn

Copyright © Bảo Hiểm Bảo Việt.