Dấu ấn sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW tại Tây Ninh

Tại Tây Ninh, sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới đã huy động nguồn lực cả hệ thống chính trị của tỉnh vào cuộc, nhờ đó tốc độ bao phủ BHYT tăng qua các năm, quyền lợi nhiều người dân tham gia BHYT được bảo đảm.

Thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Tây Ninh quyết liệt chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thực hiện có hiệu quả chính sách BHYT. Qua đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên, viên chức người lao động và nhân dân về vị trí, vai trò của BHYT được nâng cao, có sự chuyển biến tích cực.

Thể hiện rõ nhất sự quan tâm, vào của cấp ủy, chính quyền địa phương là việc hỗ trợ từ ngân sách tỉnh cho các đối tượng tham gia BHYT. Theo đó, trên cơ sở kết quả rà soát hằng năm, ngân sách tỉnh hỗ trợ thêm 30% mức đóng BHYT cho các nhóm đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo… Năm 2017, ngân sách nhà nước đã hỗ trợ mua thẻ BHYT cho 11.867 người thuộc hộ nghèo với tổng số tiền hỗ trợ là 7.980.445.800 đồng; 13.383 người thuộc hộ cận nghèo với tổng số tiền hỗ trợ là 4.043.763.810 đồng. Năm 2018, ngân sách nhà nước đã hỗ trợ mua thẻ BHYT cho là 6.583 người thuộc hộ nghèo với tổng số tiền hỗ trợ là 4.817.354.400 đồng; 13.944 người thuộc hộ cận nghèo với tổng số tiền hỗ trợ là 10.308.237.300 đồng. Bên cạnh đó, UBND tỉnh chỉ đạo chính quyền các cấp thực hiện tốt chính sách BHYT, đảm bảo quyền lợi người tham gia.

Để phát triển đối tượng tham gia BHYT đạt mục tiêu đề ra, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ về BHYT luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp, sở, ban, ngành quan tâm thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Bên cạnh đó, công tác vận động nhân dân tham gia BHYT được quan tâm thường xuyên, gắn liền với việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Chủ động thông tin và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân để có những giải pháp kịp thời, từng bước đưa chính sách và pháp luật về BHYT đi vào cuộc sống, góp phần hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới ở các địa phương.

Là cơ quan tổ chức, thực hiện chính sách, BHXH tỉnh cũng đã phối hợp với các ngành có liên quan xây dựng Kế hoạch liên ngành trong thực hiện chính sách BHYT. BHXH tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Y tế, các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT bảo đảm quyền lợi của người tham gia. Năm 2018, BHXH tỉnh Tây Ninh đã chi KCB BHYT là 1.102,082,981 tỷ đồng. Năm 2019, đã giải quyết cho gần 1,8 triệu lượt người KCB BHYT, với tổng số chi khoảng 512.711 triệu đồng. Đồng thời, BHXH tỉnh thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hạn chế tình trạng trục lợi Quỹ BHYT. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào quy trình KCB thực hiện việc kết nối dữ liệu trên Hệ thống Thông tin giám định BHYT…

Với những giải pháp đồng bộ, cùng sự vào cuộc cả hệ thống chính trị, số người tham gia BHYT tăng qua các năm, nếu như năm 2009 chỉ có 432.678 người tham gia, chiếm 40,77% dân số, thì đến năm 2018 có 915.674 người tham gia BHYT, chiếm 81,31% dân số. Năm 2019, toàn tỉnh Tây Ninh có 950.936 người tham gia BHYT, tỷ lệ bao phủ 84,4% dân số.

Bên cạnh những mặt đạt được, theo BHXH tỉnh Tây Ninh, việc thực hiện chính sách BHYT trên địa bàn tỉnh còn nhiều khó khăn, thách thức như, tỷ lệ người tham gia BHYT tuy đạt và vượt chỉ tiêu Chính phủ giao, nhưng so với mặt bằng chung cả nước vẫn còn thấp; một số xã đạt chuẩn xã nông thôn mới không duy trì được tỷ lệ người dân tham gia BHYT…

Để đạt mục tiêu đề ra, thời gian tới, BHXH tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp Sở Y tế tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách BHYT trên địa bàn tỉnh, phấn đấu đạt mục tiêu 85,5% dân số tham gia BHYT theo chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao; thực hiện các giải pháp quản lý quỹ KCB BHYT đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả, cân đối quỹ BHYT. BHXH tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở KCB BHYT nâng cao chất lượng KCB để phục vụ tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người tham gia BHYT nói riêng và nhân dân trong tỉnh nói chung./.

Theo baohiemxahoi.gov.vn

%d bloggers like this: