Trà Vinh: Tăng cường phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT

Vừa qua, UBND tỉnh Trà Vinh đã ban hành Công văn số 3615/UBND-KGVX về việc phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT gửi Giám đốc các Sở: Lao động – Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; BHXH và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo Lãnh đạo các Sở nêu trên và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với BHXH tỉnh tổ chức thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh theo Công văn số 296-CV/BCSĐ ngày 05/9/2019 của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam nhằm phấn đấu đạt số người tham gia BHXH, BHYT theo Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2019 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về cải cách chính sách BHXH và Quyết định 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu BHYT giai đoạn 2016-2020 và giảm số tiền nợ BHXH, BHYT.

Việc ban hành kịp thời Công văn về tăng cường phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Trà Vinh góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại trên địa bàn tỉnh./.

Theo baohiemxahoi.gov.vn

%d bloggers like this: