Đảng bộ BHXH TP. Hà Nội học tập, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm

Thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội, sáng 30/7, Đảng bộ BHXH thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, các nội dung của Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Dự hội nghị có đồng chí Phạm Thanh Học, Phó Trưởng  Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; đồng chí Nguyễn Đức Hòa, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH Thành phố, các đồng chí trong BCH Đảng bộ BHXH Thành phố, Bí thư chi bộ cùng hơn 200 đảng viên, quần chúng ưu tú cảm tình đảng thuộc Đảng bộ BHXH Thành phố.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Phạm Thanh Học, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội quán triệt về các nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII và bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư. Theo đó, Hội nghị lần thứ 10, BCH Trung ương Đảng khóa XII đã thảo luận, cho ý kiến về Đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; góp ý việc chỉ đạo tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; và một số vấn đề quan trọng khác do đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì. Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến vào Đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

Bên cạnh đó, đồng chí Phạm Thanh Học đã dành nhiều thời gian giới thiệu các nội dung cơ bản của Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng dự kiến tổ chức vào đầu năm 2021. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước. Đại hội tiến hành tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, 5 năm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 2015 – 2020 và 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011 – 2020, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong những năm tiếp theo và bầu Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021 – 2026. Trong bối cảnh đó, Bộ Chính trị yêu cầu công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng phải thực hiện phương châm: kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đối với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực. Thông qua Đại hội đảng bộ các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy BHXH Thành phố, đồng chí Nguyễn Đức Hòa trân trọng cảm ơn đồng chí Phạm Thanh Học đã truyền đạt và quán triệt những nội dung cơ bản những nội dung của Hội nghị lần thứ 10, BCH Trung ương khóa XII và Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Nguyễn Đức Hòa cũng yêu cầu các cấp ủy, chi bộ và toàn đảng viên trong toàn đảng bộ BHXH Thành phố tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết 10 và Chỉ thị 35; chuyển thành đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, có chất lượng của Đảng bộ BHXH Thành phố. Sau khi quán triệt, các đảng viên cần tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu sâu hơn, nắm chắc tinh thần Nghị quyết, Chỉ thị, qua đó nâng cao bản lĩnh, trình độ chính trị, tư tưởng, tự giác thực hiện nguyên tắc tổ chức, tập trung dân chủ, tinh thần tự phê bình, trách nhiệm nêu gương, đoàn kết thống nhất trong Đảng, thấy rõ trách nhiệm của tổ chức, đảng viên hướng đến tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ tới.

Cũng trong sáng 30/7, Đảng bộ BHXH Thành phố đã tổ chức sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành uỷ, HĐND, UBND Thành phố, Ban cán sự Đảng BHXH Việt Nam, Đảng uỷ Khối các cơ quan Thành phố; ngay từ đầu năm 2019, Đảng ủy BHXH Thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, các phòng nghiệp vụ và các đoàn thể xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu nhiệm vụ công tác cụ thể cho các đơn vị trực thuộc và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao. Theo đó, tính đến hết tháng 6/2019, số thu BHXH, BHYT, BHTN trên toàn Thành phố đạt 20.019,3 tỷ đồng, đạt 47,1% kế hoạch. Công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN đặc biệt chú trọng. Theo đó, số người tham gia BHXH bắt buộc trên 1,6 triệu người, đạt 95% kế hoạch; số người tham gia BHXH tự nguyện 27.470 người, đạt 68,9% kế hoạch; số người tham gia BH thất nghiệp trên 1,5 triệu người, đạt 93,1% kế hoạch; số người tham gia BHYT trên 6,7 triệu người, tăng 312.125 người, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 87,2% dân số (chỉ tiêu được HĐND Thành phố giao năm 2019 là 88,2%). BHXH Thành phố đã phối hợp với Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã tổ chức thanh tra, kiểm tra, đôn đốc thu nợ tại 2.119 đơn vị sử dụng lao động với số tiền nợ 380,4 tỷ đồng, đã thu hồi 200,2 tỷ đồng (đạt 52,6 %). Thực hiện giải quyết chế độ chính sách và chi trả các chế độ BHXH với số tiền 16.505,7 tỷ đồng chính xác, kịp thời, đầy đủ tới người hưởng. BHXH Thành phố ký hợp đồng KCB BHYT với 189 cơ sở y tế, đảm bảo quyền lợi KCB BHYT cho trên 5,6 triệu người với số chi phí KCB là 8.619,6 tỷ đồng.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ BHXH Thành phố chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng tới cán bộ đảng viên như phổ biến, kịp thời tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp uỷ Đảng, chính quyền tới đảng viên, công chức, viên chức. Tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969 – 02/9/2019). Chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm, chào mừng các ngày lễ của đất nước và Thủ đô với tinh thần tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả. Đảng ủy BHXH Thành phố đã chỉ đạo các chi bộ đảng viên tiếp tục triển khai thực hiện trong năm 2019 đối với những mô hình, điển hình “Dân vận khéo”; tổ chức tọa đàm “Đảng với Thanh niên, Thanh niên với Đảng”. Tuyên truyền xây dựng văn hóa người Hà Nội thanh lịch, văn minh; đẩy mạnh thực hiện 02 bộ Quy tắc ứng xử văn hóa gắn với giới thiệu, biểu dương các gương điển hình tiên tiến, gương “Người tốt – Việc tốt” trong xây dựng đảng, cơ quan, đoàn thể, trong thực hiện nhiệm vụ được giao tạo sự lan tỏa sâu rộng trong Đảng bộ….Công tác phát triển đảng luôn được Đảng ủy quan tâm thực hiện, 6 tháng đầu năm 2019, Đảng bộ có 05 quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng, 04 đảng viên dự bị được công nhận đảng viên chính thức. Định kỳ hàng quý, Đảng ủy xây dựng lịch sinh hoạt chuyên đề của Đảng ủy, của các chi bộ trực thuộc. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng cũng được chú trọng; trực tiếp kiểm tra tại 04 chi bộ trực thuộc (Chế độ BHXH, Quản lý thu, Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính, Giám định BHYT 2).

Đảng ủy BHXH Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, hội viên, tích cực tham gia và tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, rèn luyện sức khoẻ; tham gia các hoạt động, các phong trào thi đua của cơ quan: tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện với chủ đề “Giọt máu hồng – Ươm mầm sự sống” thu hút 164 đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn, thanh niên của 14 phòng nghiệp vụ và 12 BHXH quận, huyện đăng ký tham gia.

Sáu tháng cuối năm 2019, Đảng ủy BHXH Thành phố tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, phối hợp hoạt động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể tập trung quyết liệt vào các chỉ tiêu, nhiệm vụ do BHXH Việt Nam và HĐND, UBND thành phố Hà Nội giao. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống yêu quê hương, đất nước; chú trọng nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật của đảng viên, công chức, viên chức toàn hệ thống; thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Tại Hội nghị sơ kết, trên cơ sở phân tích những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm, đồng chí Nguyễn Đức Hòa, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH Thành phố yêu cầu các đồng chí trong BCH Đảng bộ, Bí thư các chi bộ tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo, điều hành trong tổ chức thực hiện các chỉ tiêu về công tác thu, phát triển đối tượng, thanh tra, kiểm tra… Đặc biệt, các chi bộ cần đề xuất, đưa ra được các giải pháp để giảm tỷ lệ nợ BHXH, kiểm soát quỹ BHYT; tăng cường hơn nữa sự phối hợp với các Sở, Ban, Ngành liên quan trong thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT. Trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, đồng chí đề nghị tập thể Đảng ủy, Bí thư các chi bộ tăng cường trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo trong việc quán triệt và triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Đặc biệt, các chi bộ cần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong đó chú trọng sinh hoạt chuyên đề bàn các giải pháp thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của BHXH Thành phố. Từng đồng chí trong cấp ủy, đảng viên, viên chức tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị; thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao trách nhiệm cũng như trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong thực thi nhiệm vụ; phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2019./.

Theo bhxhhn.com.vn

%d bloggers like this: