Sơn La: Tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về BHXH, BHYT

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sơn La vừa có công văn số 1465-CV/BTGTU yêu cầu Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh, các tổ chức xã hội nghề nghiệp, các cơ quan tuyên truyền, báo chí… đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về BHXH, BHYT.

 

Theo đó, để góp phần nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, các tổ chức, đơn vị và toàn xã hội về vị trí, vai trò của BHXH, BHYT trong việc đảm bảo an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh; các tổ chức chính trị – xã hội; các cơ quan tuyên truyền, báo chí thực hiện tốt một số nội dung sau:

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 73-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chú trọng các hình thức tuyên truyền mang lại hiệu quả cao, hướng tới đối tượng cụ thể, có sức thuyết phục lan tỏa sâu rộng, thông tin đầy đủ đến NLĐ và nhân dân về chủ trương, chính sách, pháp luật BHXH, BHYT. Thông qua các hoạt động tuyên truyền giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu đúng bản chất tốt đẹp, tính ưu việt của chính sách BHXH, BHYT – hai chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, đảm bảo ổn định chính trị – xã hội, và phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh và các địa phương.

Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy thường xuyên phối hợp với các ngành, đoàn thể có liên quan, cơ quan BHXH tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 73-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các chính sách, pháp luật, chế độ BHXH, BHYT cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là đối tượng lao động; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của NLĐ, từ đó tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu BHYT toàn dân và BHXH cho mọi NLĐ mà Nghị quyết số 21-NQ/TW và Kế hoạch số 73-KH/TU đã đề ra.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các tổ chức chính trị – xã hội và xã hội – nghề nghiệp chủ động phối hợp với cơ quan BHXH và các cơ quan có liên quan đẩy mạnh tuyên truyền trong cán bộ, hội viên, đoàn viên thực hiện tốt chính sách, chế độ BHXH, BHYT. Tăng cường hoạt động giám sát việc thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT.

Các cơ quan thông tin, tuyên truyền, báo chí của tỉnh bố trí thời lượng hợp lý để tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị; kịp thời tuyên truyền, biểu dương các cấp ủy, chính quyền, cơ quan đoàn thể, các cơ quan bảo hiểm có tinh thần trách nhiệm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo BHXH, BHYT; phê phán các hành vi, biểu hiện vi phạm trong việc thực hiện các chính sách, chế độ BHXH, BHYT.

BHXH tỉnh chủ động phối hợp tốt với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện tốt công tác BHXH, BHYT, nhất là BHXH, BHYT tự nguyện, thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân. Chủ động tham mưu với UBND tỉnh, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Sở LĐ-TB&XH, Sở Y tế tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW theo tinh thần Kế hoạch số 73-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy./.

Theo baohiemxahoi.gov.vn

%d bloggers like this:
vinhomes ocean park